Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


Powiat przyznał dotacje organizacjom pozarządowym 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. dla podmiotów prowadzących na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 200 tys. zł. Dzięki tym środkom wielu organizacjom uda się zrealizować działania m.in. na rzecz kultury, integracji osób niepełnosprawnych, oświaty oraz zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Konkurs ma na celu wspieranie ciekawych projektów, które przyczyniają się do upowszechniania i promowania kultury fizycznej i sportu, zdrowego stylu życia, lokalnych produktów turystycznych oraz przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych obejmujących jak największe grupy społeczne – mówi Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego konkurs wpłynęło 150 ofert. Najwięcej wniosków dotyczyło zadań w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 42 oferty, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 39 ofert oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 20 ofert.

Z roku na rok kwoty, które trafiają do organizacji pozarządowych są coraz większe. W 2014 r. środki finansowe przekazane z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych wyniosły 150 tys. zł, w 2015 r. 176 tys. zł, a w 2016 r. kwota ta została zwiększona do 200 tys. zł.

W tym roku przyznano dotacje z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych w dziewięciu dziedzinach. Podobnie jak w roku ubiegłym, najwięcej środków, bo aż 71.600 zł, przeznaczonych zostało na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji 59.500 zł. Ponadto na zadania w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży przekazano 28.500 zł, działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowania aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych 17.100 zł, ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 11.800 zł, turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych 6.000 zł, oświaty i wychowania 2.500 zł, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 2.000 zł, a  na ratownictwo i ochronę ludności 1.000 zł.

WYNIKIMIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MAŁŻEŃSTWA

W dniach od 7 do 14 lutego 2016 r. w Rumi i Wejherowie odbędzie się szereg wydarzeń promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa.
Serdecznie zapraszamy.Powiatowy Rzecznik Konsumentów
uprzejmie informuje o nieobecności
w dniu 4 lutego (czwartek) 2016 r.

W sprawach porad i interwencji konsumenckich można kontaktować się
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr tel.: 58-341-46-75
www.ihgd.pl

a sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi
z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
801-900-853, 22-534-91-74


Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając
e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.plINFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:

-        wykaz nr I/P/2016,

dotyczący nieruchomości – położonych w Rumi przy ul. Miłosza i ul. Derdowskiego – działka nr 553/3, obr. 18 oraz przy ul. Starowiejskiej – działka nr 973/4, obr. 18 – stanowiących własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 22.01.2016 r. do dnia 12.02.2016 r.INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm./


Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.01.2016 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr II/2016, dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wejherowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gmina Miasta Wejherowa:
- oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o powierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej  nr GD1W/0000874/4,
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1W/0027577/7.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim - harmonogram

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim, poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r. :

HARMONOGRAM

Więcej informacji na stronie:

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.htmlZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/135/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:


§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/133/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/125/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznychZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 

Związek Powiatżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżłw Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies