Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. 2015.1774 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie,

ul. 3 Maja 4 wywieszono:

-        wykaz nr II/P/2016,

dotyczący nieruchomości – działka nr 242, obr. Bolszewo, gmina Wejherowo – stanowiącej własność Powiatu Wejherowskiego, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W

X POWIATOWO-GMINNYM PLENERZE MALARSKIM - Szemud 2016

pod hasłem „Kaszubskie klimaty”

GŁÓWNY ORGANIZATOR                                                                                                                                                  
- Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

WSPÓŁORGANIZATOR:
- Starostwo Powiatowe w Wejherowie
- Gmina Szemud

CELE PLENERU
- ukazanie urody i piękna ziemi kaszubskiej,
- popularyzacja sztuki malarskiej,
- integracja środowiska twórców artystycznych,
- wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni
- rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży

ZASIĘG PLENERU
1.Plener ma zasięg powiatowy. Każda Gmina/Miasto (oprócz Gospodarzy pleneru, którzy  
   mogą na swojej liście zgłosić większą ilość uczestników) może wydelegować do dwóch  
   dorosłych twórców. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia  
   dodatkowych  uczestników pleneru, także spoza powiatu wejherowskiego.
2.W drugim dniu Pleneru odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży – uczestników
   zajęć Kół plastycznych działających przy WOK-ach.

MIEJSCE I CZAS PLENERU
1. Miejsce:  Gospodarstwo agroturystyczne ''AGRO-MAR'' Warzno, ul. Starowiejska 35
2. Termin:  05-09 październik 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENA  na adres  
    organizatorów  w terminie do dnia 27 sierpnia  2016 r. oraz po zakwalifikowaniu  
    uczestnika przez Organizatora, dokonanie wpłaty (w wysokości  300zł/os. brutto) przez
    urząd gminy/miasta w terminie od 28.08.- 03.09.2016 r. na konto organizatora podane                     
    w KARCIE  ZGŁOSZENIA.
2. Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przekazania jednej ze swoich prac
    powstałych podczas pleneru na rzecz Organizatorów.
3. Spośród przekazanych obrazów zostanie wybrana jedna najbardziej wartościowa  
    praca, której autor zostanie nagrodzony nagrodą główną. Prace oceni jury powołane
    przez organizatorów. Jury przyzna także wyróżnienia.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

ORGANIZACJA PLENERU  
1.Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
2.Organizatorzy zapewniają nocleg oraz całościowe wyżywienie dla uczestników
   pleneru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi
   żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia  
   mienia uczestników pleneru.

ADRES GŁÓWNEGO ORGANIZATORA
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
84-217 Szemud, ul. Szkolna 4a
tel. 58  676-12-95  tel./fax 58 - 676-14-62
e-mail: gckszemud@wp.pl

Szczegółowych  informacji udziela p.o. Dyrektor Leszek Walkowiak

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wtorek i czwartek 900 - 1500

środa 900 - 1200

  przerwa 1030 - 1045

tel. 58 572 94 15

uprzejmie informuje, że z powodu urlopu
w dniu 05.04.2016r. nie będzie przyjmował konsumentów.
 

W sprawach porad i interwencji konsumenckich można kontaktować się

pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ
800-889-866
z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr tel.: 58-341-46-75
a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi
z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
801-900-853, 22-534-91-74
 
Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając
e-mail na adres: porady@dlakonsumentow.pl
 
 
 
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 239), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 maja 2016r. do 31 kwietnia 2021r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Więcej...


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych.

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


II.1.2) Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego:
Kategoria usług: nr: T-05 (Zob. kategorie usług w załączniku B)


Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
pasazerski transport drogowy, przewozy autobusowe

Kod NUTS: PL633


II.1.3) Krótki opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia będzie świadzcenie usług w zakresie powiatowych przwozów pasażerskich
użyteczności publicznej. Przewozy te nakierowane są na zaspokajanie potzreb mieszkańców Powiatu
Wejherowskiego i Puckiego

Szczegóły ogłoszenia

 

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) Starosta Wejherowski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) lub udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 113, z późn. zm.).

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe.
Określenie sieci komunikacyjnej: powiatowe przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Wejherowskiego i Puckiego dla której Powiat Wejherowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, określonej w „Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatów Wejherowskiego i Puckiego”.

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania

1 października 2016 r.

Niniejszym ogłoszeniem dokonuje się zmiany dotychczasowego o ogłoszenia zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13, z późn. zm.).

 

Starosta Wejherowski

 

szczegóły ogłoszenia

 


INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm./


Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 19.01.2016 r. wywieszono na okres 21 dni, wykaz nr II/2016, dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wejherowie, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Gmina Miasta Wejherowa:
- oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 142/2 o powierzchni 28 m2 i nr 142/3 o powierzchni 794 m2, obręb 16, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej  nr GD1W/0000874/4,
- oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 437/3 o powierzchni 71 m2, obręb 15, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, zapisanej  w księdze wieczystej nr GD1W/0027577/7.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 19.01.2016 r. do dnia 09.02.2016 r.


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim - harmonogram

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Wejherowskim, poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2016 r. :

HARMONOGRAM

Więcej informacji na stronie:

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.powiat.wejherowo.pl/Article/id,504.htmlZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/135/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:


§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/133/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/125/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznychZarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYInternetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 


 
 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies