Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Aktualności ::.


 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

na podstawie Uchwały nr V/149/15

z dnia 24 listopada 2015r.

 

ogłasza wynik otwartego konkursu ogłoszonego Uchwałą nr V/130/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 października 2015r. na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota przyznana

1.

 

Fundacja Zdrowia „ESCO” ul. Wejherowska 3-9/6,

81-065 Gdynia

 

328.800zł.NFZ BADA POZIOM ZADOWOLENIA PACJENTÓW POPRZEZ WYNIKI ANONIMOWYCH ANKIET

Z inicjatywy Narodowego Funduszu Zdrowia powstaje program monitorowania poziomu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych, w oparciu o wyniki anonimowej ankiety. W ten sposób NFZ chce premiować jakość i dostępność do świadczeń dotyczących opieki i usług, które bezpośrednio będą opiniowane przez pacjentów. To przedsięwzięcie ma pomóc
w stworzeniu rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie i organizację udzielania świadczeń.
Ankieta ma być skierowana wyłącznie do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej) w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Udział w niej jest dobrowolny. Począwszy od 2016 r. planuje się przeprowadzać ją cyklicznie.
W ramach pilotażu od 5 listopada br. przez trzy tygodnie anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.
Formularz gotowej do wydruku ankiety znaleźć można na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  www.nfz-gdansk.pl

Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy.

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W związku z ogłoszonymi konsultacjami przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego w dniach od 29 października do 13 listopada 2015 roku ww. projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag. Ponadto, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2015 roku pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ostatecznie  Rada Powiatu Wejherowskiego w dniu 27 listopada 2015 roku podejmie  uchwałę  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.24 grudnia 2015 r.  Urząd Starostwa Powiatowego będzie nieczynny

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
informuje,
że w dniu 24 grudnia  2015r. (wigilia)
Urząd Starostwa Powiatowego
będzie nieczynny.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie o konkursie

Więcej informacji znajdziecie Państwo w ogłoszeniu o konkursie.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie §2 i 3 Załącznika do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr III/XLVI/416/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie  wskazania Zarządu Powiatu Wejherowskiego  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

1. Przedmiot konsultacji: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,

2. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 16 listopada 2015 r., kończą się z dniem 30 listopada 2015 roku,

3. Konsultacje przeprowadzane są w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej przez organizacje pozarządowe.

4. Opinie prosimy kierować na adres mailowy: malgorzata.bernacka@pcprwejherowo.pl

PROGRAM


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/135/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie  odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:


§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/126/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 26 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4


na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonych przez podmiot całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej


Uchwała Nr V/133/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 3 listopada 2015r.


w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3a,  art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 93 ust. 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt 1a, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszony uchwałą nr V/125/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia  20 października 2015r. na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,, Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 23 dzieci z terenu Powiatu Wejherowskiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”.

Więcej


Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznychKaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na 3-letnie studia licencjackie
INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr II/2015, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych: w Gminie Choczewo obr. Jackowo działka nr 4/6 i obr. Kierzkowo działka 1/5, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Przedmiotem dzierżawy są części w/w działek stanowiących plażę.     


OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu ofert
na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.Zarząd Powiatu Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3-go Maja 4

na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),  art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010r., nr 234 , poz. 1536 ze zm.), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
ogłasza
otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji w okresie od 21 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2020r.  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na zlecenie Powiatu Wejherowskiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w celu zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 8 wychowanków z terenu Powiatu Wejherowskiego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania”, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

SZCZEGÓŁYGodziny przyjmowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od 21 kwietnia 2015 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował
we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-15.00
oraz w środy w godz. 9.00-12.00


Uwaga - ogłoszenie o konkursach

1. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.

2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4.

Szczegóły: ogłoszenie o konkursie.Internetowe centrum porad

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomiło internetowe centrum porad dla konsumentów. każdy konsument może otrzymać bezpłatną poradę prawną wysyłając e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Swoje zapytania mogą do Centrum zgłaszać wszyscy konsumenci mający problem z przedsiębiorcą. Porady nie są udzielane jedynie samym przedsiębiorcom.

Zgłaszane sprawy mogą dotyczyć różnych problemów konsumanckich w zakresie relacji łączącej konsumenta z przedsiębiorcom. Między innymi można się dowiedzieć jak skutecznie złożyć reklamację, co robić w przypadku odrzucenia jej przez sklep czy jak rozwiązać umowę. Odpowiedzi pomogą lepiej poznać prawa oraz możliwości dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje na stronie www.eporady.konsumenci.org.
 ż

Związek Powiatów Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies