PDF Drukuj Email

Rekrutacja


Uczestnikami projektu (beneficjentami pomocy) mogą być osoby fizyczne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które spełniają poniższe kryteria:

są zameldowane na terenie powiatu wejherowskiego, posiadają dokument potwierdzajacy niepełnosprawność, dostarczą kompletny formularz rekrutacyjny, nie były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy (przed datą złożenia FR oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie), nie podlegają wyłączeniu ze wsparcia na podst. obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. przez ostatnie 12 miesięcy nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS bądź innego właściwego rejestru.

 


Rekrutacja do projektu „Równe szanse na swój biznes" odbywać się będzie w dwóch etapach:

 

I etap przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami. II etap - rozmowa kwalifikacyjna (przedstawienie pomysłu na biznes przed Komisją Rekrutacji).

 


Punkty Rekrutacji:

cech_logo Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców
ul. Gen. Hallera 18, 84-200 Wejherowo
tel 58 672 25 11
od pon. do pt. w godz. 9.00-15.00
zn_logo Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Wejherowie
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo
II piętro, pok. 305
tel. 603 274 345 lub 724 888 846
od pon. do pt. w godz. 10.00-14.00

 


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Równe szanse na swój biznes" zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w jednym z Punktów Rekrutacji następujące dokumenty:

 

Formularz rekrutacyjny, wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny (komputerowo lub pismem odręcznym, drukowanym).
- Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

- Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Działania 8.1.2 POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Lidera Projektu, Partnerów projektu w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Kserokopię dowodu osobistego.

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776 z późn. zm).
- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
, potwierdzajace status osoby bezrobotnej (jeśli dotyczy).
- Kopie świadectw, dyplomów, certyfikatów dokumentujących opisane w formularzu doświadczenie, wykształacenie (również członka rodziny, który będzie wspomagał kandydata w prowadzeniu działalności jeśli dotyczy - w takim przypadku należy dostarczyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ww. członka rodziny).

 


Powyższe dokumenty należy złożyć w Punkcie Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie od 25 października 2010 r. do 8 listopada 2010 r.

 


Przy rekrutacji uczestników projektu nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń, ale istnieje możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przy osiągnięciu 3-krotności liczby miejsc w projekcie i po min. 2-krotności każdej z preferowanych grup docelowych wymienionych w § 23 pkt. Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników projektu „Równe szanse na swój biznes".

 

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami poddane zostaną ocenie formalno-merytorycznej zgodnie z Kartą oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Następnie z osobami, które złożyły poprawne formalnie dokumenty przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.
Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie przed czteroosobową Komisją Rekrutacji w Wejherowie Na rozmowie kwalifikacyjnej należy dokonać w dowolnej formie prezentacji swojego przedsięwzięcia w czasie 5-10 minut. Komisja Rekrutacji może zadawać kandydatowi pytania. Odpowiedzi kandydata będą brane pod uwagę przy ocenie.
Następnie Komisja Rekrutacyjna wybierze 26 uczestników projektu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie w I i II etapie procesu rekrutacji.
Szczegółowy opis procesu rekrutacji zawiera Regulamin projektu i rekrutacji uczestników projektu "Równe szanse na swój biznes".


 

UWAGA!

W projekcie nie mogą wziąć udział osoby, które były współ- lub właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą przez ostatnie 12 miesięcy lub/oraz przez ostatnie 12 miesięcy posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS bądź innego właściwego rejestru (licząc od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego).