Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: STAROSTWO ::.


Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej przekazano samorządom powiatowym.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest jedną z 24 jednostek organizacyjnych Powiatu. Główną siedzibą Starostwa Powiatowego w Wejherowie  jest budynek przy ul. 3 Maja 4. 

Kontakt ze Starostwem Powiatowym:

 
Wydziały Starostwa:

Wydział

Dane teleadresowe
Symbol e-mail  Telefon(y) Fax
Wydział Organizacyjny OR organizacyjny@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-16  
Biuro Rady Powiatu BR rada@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-23 58-572-94-24
Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl

58-572-94-76
58-572-94-77
58-572-94-78

58-572-94-79
Referat Ewidencji Gruntów
 
Obsługa interesantów
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod.- Kart.
 
Obsługa interesantów
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
GD

 
58-572-94-61
58-572-94-66
 
 
58-572-95-46
58-572-94-63
 
 
58-572-94-73
 
58-572-94-70
58-572-94-62
58-572-94-69
 
 
58-672-28-17
 
 
-
 
58-572-94-62
Wydział Edukacji ED edukacja@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-07,
58-572-94-08
58-572-94-09
Wydział Kultury i Spraw Społecznych KS kultura@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-85
58-572-94-86
58-572-94-87
58-572-94-88
Wydział Architektury i Budownictwa AB  architektura@powiat.wejherowo.pl Naczelnik:
58 572-94-50

Obsługa interesantów:
58-572-94-47

58-572-94-38
58 572-94-46
58-572-94-48

58-572-94-49
58-572-94-58
 
Wydział Finansowy FN  finanse@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-31  
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK  zk@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-40,
58-572-94-41
58-572-94-44
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK konsument@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-15  
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich RE fundusze@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-51 58-572-94-02
Wydział Komunikacji KM Rejestracja pojazdów:
rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl

Prawa jazdy:
prawojazdy@powiat.wejherowo.pl

Transport drogowy:
transport@powiat.wejherowo.pl

Zmiana organizacji ruchu:
drogi@powiat.wejherowo.pl


Sprawy ogólne:
komunikacja@powiat.wejherowo.pl
rejestracja pojazdów:
58-572-95-26

prawa jazdy:
58-572-95-25

 

58-572-95-27
Wydział  Środowiska OS srodowisko@powiat.wejherowo.pl 58-572-95-43
58-572-95-41
 
Pozostałe komórki Starostwa:
Sekretariat (Starosta ,Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu) 

 572-94-00 ; 572-94-01 
 Fax: 572-94-02  e-mail:
starostwo@powiat.wejherowo.pl

Centrala, Kancelaria Ogólna        572-94-11 do 13
Biuro Obsługi Interesantów

 572-95-50; fax 572-95-55

Skarbnik Powiatu   572-94-30
Sekretarz Powiatu  572-94-05
Biuro Prawne  572-94-53
Referat Zamówień Publicznych  572-94-14
Referat Kontroli Zarządczej  572-94-57
Audytor wewnętrzny  572-94-57
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych   572-94-40
Kancelaria Tajna   572-94-19

Regulamin Organizacyjny   Starostwa Powiatowego w Wejherowie (tekst jednolity) został uchwalony przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą Nr V/197/16 z dnia 12.04.2016r.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa.


Do zadań i kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;
2) organizowanie pracy Starostwa;
3) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
4) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd;
6) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej;
7) wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Zarządu Powiatu;
8) podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu,                   w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa;
10) realizacja polityki personalnej w Starostwie;
11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży;
12) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał;
13) kontrola realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym;
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami i przepisami        wykonawczymi, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i niniejszego regulaminu;

Staroście bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne wymienione w § 7 ust. 1
pkt 11, 12, 13, 14, 15,16 i 17 oraz komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu  wskazane w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.

Starosta w drodze zarządzenia ustala szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji Starosty, Wicestarosty, etatowych członków Zarządu i Sekretarza, w tym wskazuje komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu, które im bezpośrednio podlegają.

Starosta sprawuje nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.


W i c e s t a r o s t a
Do zadań i kompetencji Wicestarosty należy:
1)    wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez Starostę,
2)    kierowanie pracami Zarządu w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez Starostę,
3)    wykonywanie innych zadań w zakresie ustalonym przez Starostę.

Wicestaroście bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.


E t a t o w i   C z ł o n  k  o w i e   Z a r z ą d u
Do zadań i kompetencji etatowego członka Zarządu należy:
1)    wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie  kierowania Starostwem w razie nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji przez Starostę
i Wicestarostę;
2)    wykonywanie innych zadań w zakresie ustalonym przez Starostę.

Etatowemu członkowi Zarządu bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego.
W przypadku wyboru więcej niż jednego etatowego członka Zarządu, zadania i kompetencje określone w ust. 1 pkt 1 wykonuje w pierwszej kolejności najstarszy wiekiem etatowy członek Zarządu.


S e k r e t a r z   P o w i a t u
Do zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu należy:
1)    czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie;
2)    koordynowanie zadań związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury, zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych;
3)    zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa;
4)    inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa;
5)    planowanie kosztów utrzymania Starostwa i nadzór nad realizacją wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie;
6)    koordynowanie działalności kontrolnej;
7)    nadzorowanie terminowości i poprawności załatwiania skarg, wniosków i petycji;
8)    nadzór nad prawidłowością prowadzenia spraw kadrowych, gospodarki funduszem płac Starostwa i wykorzystaniem etatów;
9)    sprawowanie nadzoru nad procesem informatyzacji Starostwa, zakupami środków trwałych, remontami oraz gospodarowanie powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa;
10)    wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Sekretarzowi bezpośrednio podlegają komórki organizacyjne wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1,2,8 oraz komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu wskazane przez Starostę na podstawie § 9 ust. 3.


S k a r b n i k   P o w i a t u
Do zadań i kompetencji Skarbnika Powiatu należy:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
3) wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu powiatu wynikających z obowiązujących przepisów;
4) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu
i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
6) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku oraz właściwymi organami administracji podatkowej i skarbowej;
7) prowadzenie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, służbami i strażami pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu;
8) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej;
9) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów;
10) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa;
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.

Skarbnikowi bezpośrednio podlega komórka organizacyjna wymieniona w § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego. 

 

 

 Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 

 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies