Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: STAROSTWO ::.


Ustaw─ů z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz─ůdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) i rozporz─ůdzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) odpowiedzialno┼Ť─ç za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie nale┼╝─ůcym dot─ůd do administracji rz─ůdowej przekazano samorz─ůdom powiatowym.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest jedn─ů z 24 jednostek organizacyjnych Powiatu. G┼éówn─ů siedzib─ů Starostwa Powiatowego w Wejherowie  jest budynek przy ul. 3 Maja 4. 

 Godziny przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym:

Wydział Architektury i Budownictwa:

Sekretariat: poniedzia┼é‚ek 8.00 - 16.00
                 wtorek - pi─ůtek: 8.00 - 15.30

Inspektorzy: poniedzia┼éek, ┼Ťroda, pi─ůtek: 9.00 - 14.00;
                             

Wydzia┼é Komunikacji: poniedzia┼é‚ek - czwartek: 7.00 - 17.30;
                               pi─ůtek: 7.00 - 16.00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: wtorek i pi─ůtek : 9.00 - 14.00

Wydział Geodezji: poniedziałek: 9.00 - 15.30

                           wtorek - pi─ůtek: 8.00 - 14.00;

pozosta┼ée wydzia┼éy:  poniedzia┼éek: 8.00 - 16.00
                            wtorek - pi─ůtek: 8.00 - 15.30

 

Kontakt ze Starostwem Powiatowym:

 
Wydziały Starostwa:

Wydział

Dane teleadresowe
Symbol e-mail  Telefon(y) Fax
Wydzia┼é Organizacyjny OR organizacyjny@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-16  
Biuro Rady Powiatu BR rada@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-23 58-572-94-24
Wydzia┼é Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami GN nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl

58-572-94-76
58-572-94-77
58-572-94-78

58-572-94-79
Referat Ewidencji Gruntów

Obs┼éuga interesantów
Powiatowy O┼Ťrodek Dokumentacji Geod.- Kart.

Obs┼éuga interesantów
Zespó┼é Uzgadniania Dokumentacji
GD


58-572-94-61
58-572-94-6658-572-95-46
58-572-94-6358-572-94-73

58-572-94-70
58-572-94-62
58-572-94-69-
58-672-28-17-

58-572-94-62
Wydział Edukacji ED edukacja@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-07,
58-572-94-08
58-572-94-09
Wydział Kultury i Spraw Społecznych KS kultura@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-85
58-572-94-86
58-572-94-87
58-572-94-88
Wydzia┼é Architektury i Budownictwa AB  architektura@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-47 - sekretariat,
58-572-94-38
58 572-94-46
58-572-94-48

58-572-94-49
58 572-94-50
58-572-94-58
 
Wydzia┼é Finansowy FN  finanse@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-31  
Wydzia┼é Bezpiecze┼ästwa i Zarz─ůdzania Kryzysowego ZK  zk@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-40,
58-572-94-41
58-572-94-44
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK konsument@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-15  
Wydzia┼é Rozwoju i Programów Europejskich RE fundusze@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-51 58-572-94-02
Wydzia┼é Komunikacji KM Sprawy ogólne:
komunikacja@powiat.wejherowo.pl


Rejestracja pojazdów:
rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl

Prawa jazdy:
prawojazdy@powiat.wejherowo.pl

Transport drogowy:
transport@powiat.wejherowo.pl

Zmiana organizacji ruchu:
komunikacja.drogi@powiat.wejherowo.pl
rejestracja pojazdów:
58-572-95-26

prawa jazdy:
58-572-95-25

58-572-95-28

58-572-95-27
Wydzia┼é  ┼Ürodowiska OS srodowisko@powiat.wejherowo.pl
58-572-95-43
58-572-95-41
 
Pozosta┼ée komórki Starostwa:
Sekretariat (Starosta ,Wicestarosta, Etatowy Cz┼éonek Zarz─ůdu) 

 572-94-00 ; 572-94-01 
 Fax: 572-94-02  e-mail:
starostwo@powiat.wejherowo.pl

Centrala, Kancelaria Ogólna        572-94-11 do 13
Biuro Obs┼éugi Interesantów

 572-95-50; fax 572-95-55

Skarbnik Powiatu   572-94-11
Sekretarz Powiatu  572-94-05
Biuro Prawne  572-94-53
Referat Zamówie┼ä Publicznych  572-94-14
Referat Kontroli Zarz─ůdczej  572-94-95
Audytor wewn─Ötrzny  572-94-22
Pe┼énomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych   572-94-40
Kancelaria Tajna   572-94-19

Regulamin Organizacyjny   Starostwa Powiatowego w Wejherowie (tekst jednolity) zosta┼é uchwalony przez Rad─Ö Powiatu Wejherowskiego uchwa┼é─ů Nr II/XXVII/295/05 z dnia 18.03.2005r.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie okre┼Ťla organizacj─Ö i zasady dzia┼éania Starostwa Powiatowego oraz zakresy spraw za┼éatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa.

Staro┼Ťcie zgodnie z   Regulaminem Organizacyjnym  podlegaj─ů:
1. Wicestarosta
2. Etatowy Cz┼éonek Zarz─ůdu
3. Sekretarz Powiatu
4. Skarbnik Powiatu
5. Wydzia┼é Kultury i Spraw Spo┼éecznych
6. Pe┼énomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelari─ů Tajn─ů
7. Biuro Prawne
8. Wydzia┼é Bezpiecze┼ästwa i Zarz─ůdzania Kryzysowego
9. Wydzia┼é Rozwoju i Programów Europejskich
10. Referat Zamówie┼ä Publicznych
11. Referat Kontroli Zarz─ůdczej

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

13. Audytor Wewn─Ötrzny
14. Samodzielne stanowisko ds. BHP
Starosta sprawuje nadzór nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Powiatowego Urz─Ödu Pracy i Muzeum Pi┼Ťmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej .

Do zadań i kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie Starostwa na zewn─ůtrz,
2) organizowanie pracy Starostwa,
3) podejmowanie dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych prawid┼éow─ů realizacj─Ö zada┼ä,
4) rozstrzyganie sporów pomi─Ödzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególno┼Ťci dotycz─ůcych podzia┼éu zada┼ä,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, ┼╝e przepisy szczególne przewiduj─ů wydawanie decyzji przez Zarz─ůd,
6) upowa┼╝nianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) wykonywanie zada┼ä wynikaj─ůcych ze sprawowania funkcji Przewodnicz─ůcego Zarz─ůdu,
8) podejmowanie niezb─Ödnych czynno┼Ťci nale┼╝─ůcych do w┼éa┼Ťciwo┼Ťci Zarz─ůdu,  w sprawach nie cierpi─ůcych zw┼éoki, zwi─ůzanych z zagro┼╝eniem interesu publicznego, zagra┼╝aj─ůcych bezpiecze┼ästwu zdrowia i ┼╝ycia oraz mog─ůcych spowodowa─ç znaczne straty materialne,
9) wykonywanie uprawnie┼ä zwierzchnika s┼éu┼╝bowego wobec pracowników Starostwa,
10) realizacja polityki personalnej w Starostwie,
11) wykonywanie uprawnie┼ä zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych s┼éu┼╝b, inspekcji i stra┼╝y,
12) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
13) kontrola realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym
i prawnym,
14) wykonywanie innych zada┼ä zastrze┼╝onych dla Starosty ustawami i przepisami wykonawczymi, uchwa┼éami Rady i Zarz─ůdu oraz wynikaj─ůcych z postanowie┼ä statutu powiatu i niniejszego regulaminu.

  

Wicestaro┼Ťcie podlegaj─ů:
1. Wydzia┼é Edukacji

Wicestarosta sprawuje nadzór nad dzia┼éalno┼Ťci─ů powiatowych jednostek organizacyjnych zwi─ůzanych z o┼Ťwiat─ů, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, O┼Ťrodka Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" oraz Domów Pomocy Spo┼éecznej. W przypadku nieobecno┼Ťci Starosty lub niemo┼╝no┼Ťci wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta oraz wykonuje inne zadania ustalone przez Starost─Ö.

Etatowemu Cz┼éonkowi Zarz─ůdu podlegaj─ů:
1. Wydzia┼é Architektury i Budownictwa 
2. Wydzia┼é ┼Ürodowiska  
3. Wydzia┼é Geodezji         
4. Wydzia┼é Gospodarki Nieruchomo┼Ťciami

W przypadku nieobecno┼Ťci Starosty lub Wicestarosty lub niemo┼╝no┼Ťci wykonywania swych funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Etatowy Cz┼éonek Zarz─ůdu oraz wykonuje inne zadania ustalone przez Starost─Ö.

Sekretarzowi Powiatu podlegaj─ů:
1. Biuro Rady Powiatu
2. Wydzia┼é Organizacyjny
3. Wydział Komunikacji

Sekretarz Powiatu jest zatrudniony na podstawie umowy o prac─Ö. Sprawuje nadzór nad dzia┼éalno┼Ťci─ů Zarz─ůdu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, procesem informatyzacji Starostwa, zakupami ┼Ťrodków trwa┼éych, remontami oraz gospodark─ů powierzchni─ů u┼╝ytkow─ů budynków wchodz─ůcych w sk┼éad siedziby Starostwa.
Rada Powiatu powo┼éuje Sekretarza Powiatu na wniosek Starosty. Sekretarz Powiatu uczestniczy w pracach Zarz─ůdu Powiatu oraz w obradach Rady Powiatu i jej komisjach z g┼éosem doradczym.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1) czuwanie nad tokiem i terminowo┼Ťci─ů zada┼ä wykonywanych w Starostwie,
2) koordynowanie zada┼ä zwi─ůzanych z opracowaniem projektów aktów reguluj─ůcych struktury, zasady dzia┼éania Starostwa i jego komórek wewn─Ötrznych,
3) zapewnienie warunków materialno - technicznych dla dzia┼éalno┼Ťci Starostwa,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa,
5) planowanie kosztów utrzymania Starostwa i nadzór nad realizacj─ů wydatków przewidzianych na ten cel w bud┼╝ecie,
6) koordynowanie kontroli wewn─Ötrznej w Starostwie,
7) nadzorowanie terminowo┼Ťci i poprawno┼Ťci za┼éatwiania skarg i wniosków,
8) nadzór nad prawid┼éowo┼Ťci─ů prowadzenia spraw kadrowych, gospodarki funduszem p┼éac Starostwa i wykorzystaniem etatów,
9) nadzór nad procesem informatyzacji Starostwa, zakupami ┼Ťrodków trwa┼éych, remontami oraz gospodark─ů powierzchni─ů u┼╝ytkow─ů budynków wchodz─ůcych w sk┼éad siedziby Starostwa,
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Skarbnikowi Powiatu podlega Wydział Finansowy

Rada Powiatu powo┼éuje Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty. Skarbnik Powiatu uczestniczy w pracach Zarz─ůdu Powiatu oraz w obradach Rady Powiatu i jej komisjach z g┼éosem doradczym.

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
2) wykonywanie okre┼Ťlonych przepisami prawa obowi─ůzków w zakresie rachunkowo┼Ťci,
3) wykonywanie obowi─ůzków G┼éównego Ksi─Ögowego bud┼╝etu powiatu wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów,
4) nadzorowanie prac zwi─ůzanych z opracowaniem i realizacj─ů bud┼╝etu powiatu i zapewnienie bie┼╝─ůcej kontroli jego wykonywania,
5) zapewnienie sporz─ůdzania prawid┼éowej sprawozdawczo┼Ťci bud┼╝etowej,
6) wspó┼épraca z Regionaln─ů Izb─ů Obrachunkow─ů, Izb─ů Skarbow─ů i Urz─Ödem Skarbowym,
7) prowadzenie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, s┼éu┼╝bami i stra┼╝ami pod wzgl─Ödem prawid┼éowo┼Ťci wykorzystania dotacji  z bud┼╝etu,
8) opracowywanie wewn─Ötrznych przepisów dotycz─ůcych gospodarki finansowej,
9) czuwanie nad prawid┼éowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów,
10) kontrasygnowanie czynno┼Ťci prawnych skutkuj─ůcych powstawaniem zobowi─ůza┼ä finansowych powiatu oraz udzielenie upowa┼╝nie┼ä innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,
12) wykonywanie innych zada┼ä przewidzianych przepisami prawa oraz zada┼ä wynikaj─ůcych z polece┼ä lub upowa┼╝nie┼ä Starosty.

 

 
45wbiznesie2
równe szanse na swój biznes 2


Zwi▒zek Powiatów Polskich


 
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
bezpieczny_powiat

 
  
 OCHOTNICZE HUFCE PRACY


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać?

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies