Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: STAROSTWO ::.


Ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej przekazano samorządom powiatowym.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie jest jedną z 24 jednostek organizacyjnych Powiatu. Główną siedzibą Starostwa Powiatowego w Wejherowie  jest budynek przy ul. 3 Maja 4. 

Kontakt ze Starostwem Powiatowym:

 
Wydziały Starostwa:

Wydział

Dane teleadresowe
Symbol e-mail  Telefon(y) Fax
Wydział Organizacyjny OR organizacyjny@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-16  
Biuro Rady Powiatu BR rada@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-23 58-572-94-24
Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN nieruchomosci@powiat.wejherowo.pl

58-572-94-76
58-572-94-77
58-572-94-78

58-572-94-79
Referat Ewidencji Gruntów

Obsługa interesantów
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod.- Kart.

Obsługa interesantów
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
GD


58-572-94-61
58-572-94-66


58-572-95-46
58-572-94-6358-572-94-73

58-572-94-70
58-572-94-62
58-572-94-69


58-672-28-17-

58-572-94-62
Wydział Edukacji ED edukacja@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-07,
58-572-94-08
58-572-94-09
Wydział Kultury i Spraw Społecznych KS kultura@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-85
58-572-94-86
58-572-94-87
58-572-94-88
Wydział Architektury i Budownictwa AB  architektura@powiat.wejherowo.pl Naczelnik:
58 572-94-50

Obsługa interesantów:
58-572-94-47

58-572-94-38
58 572-94-46
58-572-94-48

58-572-94-49
58-572-94-58
 
Wydział Finansowy FN  finanse@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-31  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZK  zk@powiat.wejherowo.pl 58-572-94-40,
58-572-94-41
58-572-94-44
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK konsument@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-15  
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich RE fundusze@powiat.wejherowo.pl
58-572-94-51 58-572-94-02
Wydział Komunikacji KM Sprawy ogólne:
komunikacja@powiat.wejherowo.pl


Rejestracja pojazdów:
rejestracjapojazdow@powiat.wejherowo.pl

Prawa jazdy:
prawojazdy@powiat.wejherowo.pl

Transport drogowy:
transport@powiat.wejherowo.pl

Zmiana organizacji ruchu:
komunikacja.drogi@powiat.wejherowo.pl
rejestracja pojazdów:
58-572-95-26

prawa jazdy:
58-572-95-25

 

58-572-95-27
Wydział  Środowiska OS srodowisko@powiat.wejherowo.pl
58-572-95-43
58-572-95-41
 
Pozostałe komórki Starostwa:
Sekretariat (Starosta ,Wicestarosta, Etatowy Członek Zarządu) 

 572-94-00 ; 572-94-01 
 Fax: 572-94-02  e-mail:
starostwo@powiat.wejherowo.pl

Centrala, Kancelaria Ogólna        572-94-11 do 13
Biuro Obsługi Interesantów

 572-95-50; fax 572-95-55

Skarbnik Powiatu   572-94-11
Sekretarz Powiatu  572-94-05
Biuro Prawne  572-94-53
Referat Zamówień Publicznych  572-94-14
Referat Kontroli Zarządczej  572-94-57
Audytor wewnętrzny  572-94-57
Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych   572-94-40
Kancelaria Tajna   572-94-19

Regulamin Organizacyjny   Starostwa Powiatowego w Wejherowie (tekst jednolity) został uchwalony przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwałą Nr II/XXVII/295/05 z dnia 18.03.2005r.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wejherowie określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego oraz zakresy spraw załatwianych przez komórki organizacyjne Starostwa.

Staroście zgodnie z   Regulaminem Organizacyjnym  podlegają:
1. Wicestarosta
2. Etatowi Członkowie Zarządu
3. Sekretarz Powiatu
4. Skarbnik Powiatu
5. Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Tajną
6. Biuro Prawne
7. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
8. Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

10. Audytor Wewnętrzny
11. Samodzielne stanowisko ds. BHPStarosta sprawuje nadzór nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Do zadań i kompetencji Starosty należy:
1) reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
2) organizowanie pracy Starostwa,
3) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań,
4) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
6) upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
7) wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Zarządu,
8) podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości Zarządu,  w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne,
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa,
10) realizacja polityki personalnej w Starostwie,
11) wykonywanie uprawnień zwierzchnika w stosunku do kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
12) przedkładanie na sesje Rady sprawozdań z wykonania uchwał,
13) kontrola realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym
i prawnym,
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami i przepisami wykonawczymi, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i niniejszego regulaminu.

  

Wicestaroście podlegają:

1. Wydział Architektury i Budownictwa 
2. Wydział Środowiska  
3. Wydział Geodezji         
4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami


W przypadku nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta oraz wykonuje inne zadania ustalone przez Starostę.


Etatowemu Członkowi Zarządu - Wojciechowi Rybakowskiemu podlega:

1. Wydział Edukacji

Etatowy Członek Zarządu sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych związanych z oświatą.


Etatowemu Członkowi Zarządu - Jackowi Thiel podlega:

1. Wydział Kultury i Spraw Społecznych
2. Samodzielne Stanowisko ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia

Etatowy Członek Zarządu sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" oraz Domów Pomocy Społecznej.

W przypadku nieobecności Starosty lub Wicestarosty lub niemożności wykonywania swych funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Etatowy Członek Zarządu oraz wykonuje inne zadania ustalone przez Starostę.

Sekretarzowi Powiatu podlegają:
1. Biuro Rady Powiatu
2. Wydział Organizacyjny
3. Wydział Komunikacji

2. Referat Kontroli Zarządczej
3. Referat Zamówień Publicznych

Sekretarz Powiatu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, procesem informatyzacji Starostwa, zakupami środków trwałych, remontami oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
Rada Powiatu powołuje Sekretarza Powiatu na wniosek Starosty. Sekretarz Powiatu uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu oraz w obradach Rady Powiatu i jej komisjach z głosem doradczym.

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:
1) czuwanie nad tokiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie,
2) koordynowanie zadań związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury, zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych,
3) zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa,
5) planowanie kosztów utrzymania Starostwa i nadzór nad realizacją wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie,
6) koordynowanie kontroli wewnętrznej w Starostwie,
7) nadzorowanie terminowości i poprawności załatwiania skarg i wniosków,
8) nadzór nad prawidłowością prowadzenia spraw kadrowych, gospodarki funduszem płac Starostwa i wykorzystaniem etatów,
9) nadzór nad procesem informatyzacji Starostwa, zakupami środków trwałych, remontami oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa,
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Skarbnikowi Powiatu podlega Wydział Finansowy

Rada Powiatu powołuje Skarbnika Powiatu na wniosek Starosty. Skarbnik Powiatu uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu oraz w obradach Rady Powiatu i jej komisjach z głosem doradczym.

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3) wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego budżetu powiatu wynikających z obowiązujących przepisów,
4) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
5) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
6) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową i Urzędem Skarbowym,
7) prowadzenie nadzoru finansowego nad jednostkami organizacyjnymi powiatu, inspekcjami, służbami i strażami pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji  z budżetu,
8) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej,
9) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów,
10) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
11) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa,
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Starosty.

 

 

Związek Powiatżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżłw Polskich


Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżłd rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
 
    Copyright Powiat Wejherowski design: Evolution     powered by Press-Net    
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies